Parochiecluster Ubach over Worms

Misstipendia

Spring naar hoofdtekst

Navigatie

Misstipendia - Ing Mès besjtelle...

Veel gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave te geven, een misstipendium, met de bedoeling dat een door hen opgegeven intentie in de H. Mis wordt opgenomen. In de volksmond heet dat 'een H. Mis bestellen'. Dat is misschien een ongelukkige uitdrukking, omdat het lijkt alsof Gods genade te koop is. Er is een tijd geweest dat een misstipendium het levensonderhoud van een priester voor één dag bedroeg. Een priester mocht toen maar één keer per dag een H. Mis lezen.

Het gebruik van het misstipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken van de gaven - de offerande - in de eucharistieviering brachten de gelovigen gaven, aanvankelijk in natura en later in geld, naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering (de zelfgave van Christus) waren bestemd voor het werk van de Kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester.

De afdracht van het misstipendium is dan feitelijk een vorm van deelnemen aan de Eucharistieviering. Zo heeft deze geldelijke gave een eigen liturgische betekenis. Met het opgeven van een bepaalde misintentie wordt ook tot uitdrukking gebracht dat wij de persoon of de zaak die ons lief is, willen laten delen in de geestelijke vruchten, Gods genadegaven, van de eucharistieviering. Het hoort bij het geloof van onze kerk dat we voor onze overledenen niets beters kunnen doen, dan een H. Mis te laten opdragen, en de vruchten van het verlossend lijden, sterven en verrijzen van de Heer Jezus voor hen af te smeken. Maar natuurlijk kan men ook voor zieken, verwanten en vrienden en voor hen over wie wij ons bekommeren een H. Mis laten opdragen. De misstipendia komen in ons land altijd ten goede aan de parochie, die nu in het onderhoud van de kerk en het levensonderhoud van de priesters moet voorzien via door het bisdom vastgelegde bedragen.

Terug naar boven

Misstipendia vanaf 2020

Vanaf 2020 gelden deze tarieven voor misstipendia: €27,50 zaterdag/zondagviering, €12,50 weekdagen. De stipendia voor uitvaarten en huwelijken zijn €400,-. Aangaande het richtbedrag voor de kerkbijdrage wordt het tarief van het Bisdom Roermond gehanteerd: €100,- per jaar.

Terug naar boven

Misintenties opgeven

Als u wenst dat uw misintenties in het parochieblad verschijnen, dient u ze ten laatste een week voor de nieuwe uitgave datum op te geven. Wil u een stichting maken, of een afspraak voor een doopsel of een andere viering of informatie vragen, kunt u bij voorkeur contact opnemen met de pastorie.

U kunt H.Missen bestellen
- op het parochiekantoor, zie Contact
- voor Rimburg via de brievenbus achter in de kerk.

Dag Tijdstip Kerk
zaterdag 18:00 uur Abdissenbosch
zondag 10:00 uur Rimburg
zondag 11:30 uur Waubach
maandag 19:00 uur Waubach
dinsdag 10:30 uur Kapel Heereveld
woensdag 19:00 uur Waubach
vrijdag 9:00 uur Waubach

Voor elke avondmis in de week worden om 17.45 uur de Vespers gezongen, gevolgd door uitstelling en aanbidding van het H.Sacrament om 18.00 uur. Vanaf 18.30 is er gezamenlijk rozenkransgebed, gevolgd door de zegen. Voor het raadplegen van actuele mistijden, verwijzen wij u graag naar het actuele parochieblad.

Terug naar boven