Parochiecluster Ubach over Worms

Kerkbijdrage en financieel beheer

Spring naar hoofdtekst

Navigatie

Opdracht kerkbestuur

Parochies worden financieel beheerd door een kerkbestuur. Om een parochie levensvatbaar te kunnen houden zijn er ook materiele middelen nodig. We leven niet van brood alleen, en de liefde wil zich ook zichtbaar, tastbaar en voelbaar maken. Om een kerkgebouw open te kunnen onderhouden en de geestelijken te kunnen laten functioneren zijn er heel wat voorzieningen nodig. Het is de opdracht van een kerkbestuur, dat bestaat uit een aantal parochianen, om het materiele beheer van een parochie te verzorgen. In deze tijd van ontkerkelijking en kerksluitingen is dat niet altijd even makkelijk. Toch hopen we dat velen de parochies financieel willen helpen dragen door de deelname aan de kerkbijdrage.

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven van een parochie dienen uiteraard goed verantwoord te worden. Er is een jaarlijks verslag van baten en lasten. Het bisdom controleert en steunt waar nodig armlastige parochies. Bij de vaste uitgaven horen het groot onderhoud en de verwarming van het kerkgebouw, het salaris van de geestelijken, de huisvesting en huishouding van de bedienaren, de restauraties, kosten eredienst en pastoraal, bijdragen aan bisdom, onderhoud kerkhof etc... Elke pastoor krijgt een door het bisdom vastgesteld salaris en een functionele onkostenvergoeding, onafhankelijk van de grootte van de parochie of het aantal parochies.

Waar haalt een parochie haar inkomsten vandaan? Voor hun inkomsten kunnen de kerken alleen maar rekenen op inkomsten uit eigen bezit (sommige parochies kunnen iets verhuren of pachten), grafhuren, collectes en giften, misstipendia en kaarsengeld, maar ze zijn uiteindelijk en vooral aangewezen op de vrijwillige kerkbijdrage van de gelovigen.

De kerkbijdrage, een substantiele bron van inkomsten

Een van de belangrijkste inkomsten van de parochies is de "kerkbijdrage". Aanbevolen wordt om naar vermogen een financiële bijdrage te geven aan de parochie. We hanteren een richtbadrag (aangereikt door het Bisdom Roermond) van €100,- per jaar. Deze vrijwillige bijdrage kan het makkelijkst per maand, kwartaal of zelfs jaarlijks worden overgemaakt via een machtiging aan uw bank of giro. Natuurlijk is elk ander bedrag ook welkom! Ieder geeft naar vermogen!

Hoe kunt u deelnemen aan de kerkbijdrage? U machtigt uw bank of giro om een tijdelijke (jaarlijks, maandelijks, per kwartaal etc.) afschrijving te doen. Via het parochiesecretariaat krijgt u hierover meer informatie.

Terug naar boven

Bankrelaties


WAUBACH - Parochie H. Jozef

  • NL15 INGB 0003 8555 00
  • NL54 RABO 0151 7021 36

LAURADORP - Parochie HH.Theresia en Don Bosco

  • NL64 INGB 0001 0493 78
  • NL57 RABO 0151 7022 76

ABDISSENBOSCH - Parochie H. Bernadette

  • NL88 INGB 0001 0488 49
  • NL50 RABO 0151 7007 53

RIMBURG - Parochie H. Drievuldigheid

  • NL48 INGB 0001 5643 48
  • NL74 RABO 0151 7040 07
Terug naar boven